苦学网-专注儿童成长教育

汉语拼音音节表

400音节表

电脑版

a o e i ia u ua uo ü ai uai ei ui ao iao ou iu ie üe an ian uan en in un ün ang iang uang eng ing ong
b ba bo bi bu bai bei bao biao bie ban bian ben bin bang beng bing
p pa po pi pu pai pei pao piao pou pie pan pian pen pin pang peng ping
m ma mo me mi mu mai mei mao miao mou miu mie man mian men min mun mang meng ming
f fa fo fu fei fou fan fen fang feng
d da de di dia du duo dai dei dui dao diao dou diu die dan dian duan den dun dang deng ding dong
t ta te ti tu tuo tai tui tao tiao tou tie tan tian tuan tun tang teng ting tong
n na ne ni nu nua nuo nai nei nao niao nou niu nie nüe nan nian nuan nen nin nang niang neng ning nong
l la le li lia lu luo lai lei lao liao lou liu lie lüe lan lian luan lin lun lang liang leng ling long
g ga ge gu gua guo gai guai gei gui gao gou gan guan gen gun gang guang geng gong
k ka ke ku kua kuo kai kuai kui kao kou kan kuan ken kun kang kuang keng kong
h ha he hu hua huo hai huai hei hui hao hou han huan hen hun hang huang heng hong
j ji jia ju jiao jiu jie jüe jian juan jin jun jiang jing jiong
q qi qia qu qiao qiu qie que qian quan qin qun qiang qing qiong
x xi xia xu xiao xiu xie xue xian xuan xin xun xiang xing xiong
zh zha zhe zhi zhu zhua zhuo zhai zhuai zhui zhao zhou zhiu zhan zhuan zhen zhun zhang zhuang zheng zhong
ch cha che chi chu chua chuo chai chuai chui chao chou chan chuan chen chun chang chuang cheng chong
sh sha she shi shu shua shuo shai shuai shei shui shao shou shan shuan shen shun shang shuang sheng
r re ri ru ruo rui rao rou ran ruan ren run rang reng rong
z za ze zi zu zuo zai zei zui zao zou zan zuan zen zun zün zang zeng zong
c ca ce ci cu cuo cai cui cao cou can cuan cen cun cang ceng cong
s sa se si su suo sai sui sao sou san suan sen sun sang seng song
y ya yi yu yao you ye yue yan yuan yin yun yang ß ying yong
w wa wo wu wai wei er wan wen wang weng